У понедељак, 23.априла 2018. године у 19,00 часова одржава се седница Савета родитеља.

 

OШ “Посавски партизани”

Дневни ред: 

1.       Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља

2.       Утврђивање предлога за именовање три члана школског одбора из реда родитеља, односно других законских заступника  – тајним изјашњавањем чланова Савета родитеља

3.       Анализа успеха  и владања ученика на крају трећег класификационог периода текуће школске године

4.       Извештај о резултатима пробног  завршног испита

5.       Организација матурске прославе

6.       Информација о ванредном надзору просветног инспектора

7.       Разно

 

 

Share This