Екскурзије

Свака екскурзија без обзира на временско трајање треба да има образовно – васпитне задатке и јасан програм.

Задаци ученичких екскурзија, излета и посета су:

 • да код ученика развијају способност посматрања, опажања и уочавања одређених предмета, објеката и појава, сагледавање и разумевање њихових међусобних веза и односа, како у природи тако и у људском друштву;
 • да допринесу продубљивању, проширивању и обогаћива0њу знања и искустава ученика, подстичу и буде интересовања за новим сазнањем, повезују теорију са праксом, подстичу ученике да активно учествују и доприносе развоју друштва;
 • да буде патриотизам, негују људску солидарност, хуманизам, другарство, пожртвованост, колективни дух, животни оптимизам и реално схватање живота;
 • да допринесу бољем и свестранијем упознавању ученикове личности, као и успостављању ближих, непосреднијих односа између ученика и наставника и ученика међусобно;
 • да код ученика подстичу смисао и жељу за активним учешћем у друштвено – корисном раду, да знају ценити праву вредност рада, да се са већом сигурношћу определе за животни позив, негују упорност и истрајност, навике одговорности, тачности и уредности у раду;
 • да развијају смисао за лепо, буде љубав према природним лепотама, као и тековинама материјалне и духовне културе човечанства, да подстичу уметничко изражавање код ученика;
 • да допринесу јачању физичких способности, да омогуће рекреацију и релаксацију ученика;
 • да се развијају способности оријентације у простору, служења планом и картом на терену, као и да допринесу оспособљавању ученика за графичко представљање терена;
 • да уоче дејство и улогу човека на географску средину и могућност њене заштите;

Ови задаци говоре о комплексном карактеру екскурзија, које треба имати у виду приликом њиховог организовања.

На предлог одељенских и стручних већа школе а на основу одлуке наставничког већа и сагласности Савета родитеља школе утврђен је план и програм екскурзија за школску 2012/2013. годину.
Стручне вође из реда наставника именовао је директор школе.

Циљеви екскурзија су:

 • I разред: упознавање свог завичаја и локалне средине
 • II разред: упознавање града, објеката у њему (примерених узрасту) и највећег излетишта Београда
 • III разред: упознавање природних лепота и културних знаменитости Ваљевског краја
 • IV разред: упознавање завичја великана наше културне историје, Вука Стефановића Караџића
 • V разред: комплексно упознавање средњег Подунавља и дела националног парка Ђердап. Образовно-васпитна садржина највише ће повезати елементе историје, географије и биологије.
 • VI разред: упознавање дела, регије централне Србије – западно Поморавље, највише кроз историју, географију, биологију, али и друге предмете (ово је регија са најзначајнијим споменицима српске средњевековне културе).
 • VII разред: упознавање Карпатске регије (флора и фауна, геоморфолошки облици и историјски музејски експонати).
 • VIII разред: упознавање природних лепота и културно-историјских знаменитости Војводине.

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА

 • I разред: Обреновац – Ваздухопловни музеј – Калемегдан – Зоолошки врт – Обреновац.
 • II разред: Београд – Ботаничка башта – Храм Светог Саве – Обреновац
 • III разред: Обреновац – Бранковина – Ваљево – бања Врујци – Обреновац
 • IV разред: Обреновац – Тршић – Троноша – Бања Ковиљача – Обреновац
 • V разред: Обреновац – Винча – Смедерево – Велико Градиште – Лепенски вир – Обреновац
 • VI разред: Обреновац – манастир Жича – Краљево – Врњачка Бања – Обреновац
 • VII разред: Обреновац – Пожаревац – Деспотовац – манастир Манасија – Ресавска пећина – водопад “Лисине” Обреновац
 • VIII разред: Обреновац – Фрушка гора (Врдник, Крушедол) – Сремски Карловци – Петроварадин – Нови Сад – Палић – Суботица – Зобнатица – Обреновац

 

 

 

Share This