Ученички парламент

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

 

 Чланови ученичког парламента за школску 2022/23. годину су:

7/1

Ана Варничић, Симон Јегоровић

7/2

Јована Зарев, Теодора Љуна

7/3

Огњен Божић, Владимир Маричић

7/4

Љубица Пековић, Миња Тимотић

8/1

Миња Бајић, Душан Станковић

8/2

Јована Курћубић, Анастасија Бугарски

8/3

Даница Илић, Вукашин Берић

8/4

Милица Вранеш, Лана Животић

 

          МЕСЕЦ

                                                                        РАДНИ ЗАДАЦИ

 

Септембар

      Формирање ученичког парламента за шк. 2022/23. годину

      Избор руководства Парламента, представника за ШО, представника у Тиму за самовредновање и Стручном активу за развојно планирање

      Упознавање са Пословником о раду

      Упознавање са планом примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести.

      Разматрање предлога ГПРШа за школску 2022/23..год.

      Права и обавезе ученика и наставника

 

Октобар

      Анализа досадашњег тока наставе (проблеми, изазови, предлози решења) – анкетирање ученика и  упознавање парламента и директора школе са резултатима анкете.

      Ученици предлажу активности за превенцију насиља и дискриминације

      Разно

 

 

Новембар

Децембар

       Анализа успеха на тромесечју и предлози ученика за побољшање успеха и владања

       Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих оцена

       Организовање и реализација активности за превенцију насиља и дискриминације

      Разно

 

Јануар

Фебруар

       Анализа успеха и владања у првом полугодишту

       Питања ученика за наставнике

       Праћење реализације активности за превенцију насиља и дискриминације

      Разно

 

 

Март

Април

Успех и владање на трећем класификационом периоду

Предлози за помоћ ученицима са великим бројем слабих оцена

Осмишљавање активности поводом Дана школе 24. априла

 

Мај

Јун

Предлози у вези организовања другарске вечери осмака

       Извештавање о раду парламента у школској 2022/23. години

      Израда предлога Програма рада парламента за наредну школску годину.

* могуће су измене у складу са ученичким жељама

 

Share This