Савет родитеља

 

План и програм рада савета родитеља

 

 

 

 

ВРЕМЕ

 

 

РАДНИ ЗАДАЦИ

 

 

ИЗВРШИОЦИ

 

 

 

 

 

 

Септембар/

октобар

– Конституисање новог сазива Савета;

 

– Избор новог председника Савета родитеља

– Упознавање са Пословником о раду Савета

– Усвајање записника са претходне седнице

– Усвајање Годишњег плана рада Савета родитеља

– Разматрање извештаја о остваривању ГПРШ за школску 2019/20.год.

– Разматрање извештаја о раду директора

-Разматрање извештаја о самовредновању за школску 2019/20. год.

– Разматрање извештаја о остваривању школских програма за школску 2019/20.год.

– Разматрање Годишњег плана рада  школе за школску 2020/2021.год.

– Избор представника Савета  родитеља за члана комисије за набавку услуге осигурања ученика

 

– Разно

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

 

– председник Савета родитеља, директор

–          Чланови Савета

 

–          Чланови Савета

 

–          Чланови Савета

 

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

 

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

новембар /

децембар

– Усвајање записника са претходне седнице

 

 

– Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода

 

 

-Извештај о резултатима завршног испита

 

 

 

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

јануар /

 

фебруар

– Усвајање записника са претходне седнице

 

 

–  Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта

– Разматрање Извештаја о раду школе за прво полугодиште 2020/21.године

– Разматрање Извештаја о раду директора за прво полугодиште 2020/21.године

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

 

– ППС

 

–          директор

 

–          директор

 

 

 

 

март /

април

– Усвајање записника са претходне седнице

 

 

– Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода

 

 

– Разматрање листе изборних предмета за школску  2021/22.годину

 

–          Организовање прославе мале матуре ученика осмог разреда

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

 

– ППС, директор

 

 

 

–          ППС

 

 

–          Чланови Савета

 

 

мај / јун

– Усвајање записника са претходне седнице

 

 

– Анализа успеха и владања на крају наставне године

 

– Извештај о остваривању екскурзија и наставе у природи у школској 2020/21.

– Давање сагласности на план програм и екскурзија и  наставе у природи за 2021/22.годину

 

–          Разматрање Анекса школских програма

–          Учешће родитеља на завршном испиту

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

 

– ППС и директор

 

– ППС и директор

 

–          Чланови Савета

 

 

 

– ППС и директор

 

 

јул/август

 

 

– Усвајање записника са претходне седнице

 

 

–          Припрема огласа и упутства у вези организовања  екскурзијама и наставе у природи

 

–          Избор понуђача за реализовање екскурзија и наставе у природи

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

 

–          Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

 

–          Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

 

 • У зависности од потреба и интересовања план ће у току године бити допуњаван додатним садржајима.

 

 

 

Седница Савета родитеља у уторак

15.9.2020.

Седница Савета родитеља у уторак

Обавештење

Седница Савета родитеља у уторак

Обавештење

Седница Савета родитеља у петак

П  О  З  И  В

Позивамо Вас да дођете на  прву седницу Савета родитеља у петак, 13. септембра 2019. год.  са почетком у 18 часова.

Дневни ред:

 1. Конституисање новог сазива Савета родитеља и избор председника
 2. Избор члана и заменика члана општинског Савета родитеља
 3. Усвајање годишњег плана рада Савета родитеља
 4. Разматрање Извештаја о остваривању ГПРШ за школску 2018/2019.
 5. Разматрање Извештаја о остваривању школских програма за школску 2018/2019.
 6. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2018/2019.
 7. Разматрање Извештаја о раду директора за школску 2018/2019.
 8. Разматрање Извештаја о самовредновању школе за школску 2018/2019.
 9. Разматрање предлога ГПРШ за школску 2019/2020.
 10. Избор једног члана и једног заменика члана – представника Савета родитеља у комисију за набавку услуге осигурања ученика за школску 2019/2020.

 

Седница ће бити одржана у матичној школи у Обреновцу, Светог Саве 2.

 

Седница Савета родитеља у уторак

П  О  З  И  В

Позивамо Вас да дођете на  пету седницу Савета родитеља у уторак, 2. јула 2019. год.  са почетком у 18 часова.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Доношење Одлуке о избору представника Савета родитеља у Комисију за јавну набавку школског оброка (доручак и ручак у продуженом боравку и ђачка ужина) за шк. 2019/2020. годину
 3. Разматрање предлога школских програма Школе
 4. Разматрања предлога Развојног плана Школе
 5. Извештај о обављеном завршном испиту ученика осмог разреда
 6. Анализа успеха и владања ученика на крају школске године

 

 

Седница Савета родитеља у среду

П  О  З  И  В

Позивамо Вас да дођете на  четврту седницу Савета родитеља у среду, 5. јуна 2019. год.  са почетком у 18 часова.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Разматрање Одлуке Наставничког већа о избору уџбеника за други и шести разред
 3. Одлучивање о учешћу родитеља-посматрача на предстојећем завршном испиту ученика осмог разреда
 4. Извештај о изведеним екскурзијама

 

Седница Савета родитеља у среду

П  О  З  И  В

Позивамо Вас да дођете на  трећу седницу Савета родитеља у среду, 17. априла 2019. год.  са почетком у 18 часова.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Разматрање Анекса Годишњег плана рада Школе у вези са надокнадом часова
 3. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
 4. Компаративна анализа успеха наших ученика у средњим школама
 5. Припреме за завршни испит ученика осмог разреда
 6. Информација о реализацији екскурзија
 7. Информација о организацији матурске прославе
 8. Разно

 

Седница Савета родитеља у среду

П  О  З  И  В

Позивамо Вас да дођете на  трећу седницу Савета родитеља у среду, 27. фебруара 2019.године у  18.00 часова.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља
 2. Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта  шк. 2018/2019. године
 3. Информација о надокнади часова у другом полугодишту текуће шк. године
 4. Разматрање Извештаја о раду директора Школе за период од 1.9.2018. до 27.2.2019. године
 5. Разматрање предлога Правилника о видео-надзору
 6. Разно

 

Седница Савета родитеља у среду

П  О  З  И  В

Позивамо Вас да дођете на  другу седницу Савета родитеља у среду, 14. новембра 2018.године у  19.00 часова.

Дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља
 2. Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода
 3. Извештај о резултатима завршног испита
 4. Информација о донетим подзаконским актима од стране Министарства просвете –

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног  рада, Правилник  о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности  и Стручно упутство за планирање превенције употребе дрога код ученика

 1. Разно

 

 

 

Share This