Савет родитеља

Распоред отворених дана у школској 2016/17. год.

Родитељи могу присуствовати активностима у школи у наведеним терминима:

26. септембар, 25.октобар, 30. новембар,
29. децембар, 25. јануар,
24. фебруар, 27. март, 25.април, 25. мај и 9.јун

План и програм рада савета родитеља у школској 2017/18.год

 

ВРЕМЕ

 

РАДНИ ЗАДАЦИ

 

ИЗВРШИОЦИ

Септембар/

октобар

– Конституисање новог сазива Савета;

– Избор новог председника Савета родитеља

– Упознавање са Пословником о раду Савета

– Усвајање записника са претходне седнице

– Усвајање Годишњег плана рада Савета родитеља

– Разматрање извештаја о остваривању ГПРШ за школску 2016/17.год.

– Разматрање извештаја о раду директора

-Разматрање извештаја о самовредновању за школску 2016/17. год.

– Разматрање извештаја о остваривању школских програма за школску 2016/17.год.

– Разматрање Годишњег плана рада  школе за школску 2017/2018.год.

– Разматрање Анекса школског шрограма

– Избор представника Савета  родитеља за члана комисије за набавку услуге осигурања ученика

– Разно

 

– председник Савета родитеља, ППС

– председник Савета родитеља, директор

–        Чланови Савета

–        Чланови Савета

–        Чланови Савета

 

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

новембар /

децембар

– Усвајање записника са претходне седнице

 

– Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода

 

 

 

– председник Савета родитеља, ППС

– председник Савета родитеља, ППС, директор

јануар /

фебруар

– Усвајање записника са претходне седнице

 

–  Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта

– Разматрање Извештаја о раду школе за прво полугодиште 2017/18.године

– Разматрање Извештаја о раду директора за прво полугодиште 2017/18.године

 

– председник Савета родитеља, ППС

– ППС

–        директор

–        директор

 

 

март /

април

– Усвајање записника са претходне седнице

 

– Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода

 

 

– Разматрање листе изборних предмета за школску  2018/19.годину

 

–        Организовање прославе мале матуре ученика осмог разреда

 

– председник Савета родитеља, ППС

– ППС, директор

–        ППС

–        Чланови Савета

 

 

мај / јун

– Усвајање записника са претходне седнице

 

– Анализа успеха и владања на крају наставне године

– Извештај о остваривању екскурзија и наставе у природи у школској 2017/18.

– Давање сагласности на план програм и екскурзија и  наставе у природи за 2017/18.годину

 

–        Учешће родитеља на завршном испиту

 

– председник Савета родитеља, ППС

– ППС и директор

– ППС и директор

–        Чланови Савета

– ППС и директор

 

јул/август

 

 

– Усвајање записника са претходне седнице

 

–        Припрема огласа и упутства у вези организовања  екскурзијама и наставе у природи

–        Избор понуђача за реализовање екскурзија и наставе у природи

 

– председник Савета родитеља, ППС

–        Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

–        Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

Share This