Савет родитеља

Седница Савета родитеља у понедељак

У понедељак, 23.априла 2018. године у 19,00 часова одржава се седница Савета родитеља, са следећим дневним редом:

1.       Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља

2.       Утврђивање предлога за именовање три члана школског одбора из реда родитеља, односно других законских заступника  – тајним изјашњавањем чланова Савета родитеља

3.       Анализа успеха  и владања ученика на крају трећег класификационог периода текуће школске године

4.       Извештај о резултатима пробног  завршног испита

5.       Организација матурске прославе

6.       Информација о ванредном надзору просветног инспектора

7.       Разно

 

 

 

План и програм рада савета родитеља у школској 2018/19.год

 

 

 

ВРЕМЕ

 

РАДНИ ЗАДАЦИ

 

ИЗВРШИОЦИ

 

 

 

 

 

 

Септембар/

октобар

– Конституисање новог сазива Савета;

– Избор новог председника Савета родитеља

– Упознавање са Пословником о раду Савета

– Усвајање записника са претходне седнице

– Усвајање Годишњег плана рада Савета родитеља

– Разматрање извештаја о остваривању ГПРШ за школску 2017/18.год.

– Разматрање извештаја о раду директора

-Разматрање извештаја о самовредновању за школску 2017/18. год.

– Разматрање извештаја о остваривању школских програма за школску 2017/18.год.

– Разматрање Годишњег плана рада  школе за школску 2018/2019.год.

– Избор представника Савета  родитеља за члана комисије за набавку услуге осигурања ученика

 

– Разно

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

– председник Савета родитеља, директор

–          Чланови Савета

 

–          Чланови Савета

 

–          Чланови Савета

 

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

 

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

новембар /

децембар

– Усвајање записника са претходне седнице

 

– Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода

 

 

-Извештај о резултатима завршног испита

 

 

 

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

– председник Савета родитеља, ППС, директор

 

 

 

јануар /

фебруар

– Усвајање записника са претходне седнице

 

–  Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта

– Разматрање Извештаја о раду школе за прво полугодиште 2018/19.године

– Разматрање Извештаја о раду директора за прво полугодиште 2018/19.године

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

– ППС

 

–          директор

 

–          директор

 

 

 

 

март /

април

– Усвајање записника са претходне седнице

 

– Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода

 

 

– Разматрање листе изборних предмета за школску  2019/20.годину

 

–          Организовање прославе мале матуре ученика осмог разреда

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

– ППС, директор

 

 

 

–          ППС

 

 

–          Чланови Савета

 

 

мај / јун

– Усвајање записника са претходне седнице

 

– Анализа успеха и владања на крају наставне године

 

– Извештај о остваривању екскурзија и наставе у природи у школској 2018/19.

– Давање сагласности на план програм и екскурзија и  наставе у природи за 2019/20.годину

 

–          Разматрање Анекса школских програма

–          Учешће родитеља на завршном испиту

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

– ППС и директор

 

– ППС и директор

 

–          Чланови Савета

 

 

 

– ППС и директор

 

 

јул/август

 

 

– Усвајање записника са претходне седнице

 

–          Припрема огласа и упутства у вези организовања  екскурзијама и наставе у природи

 

–          Избор понуђача за реализовање екскурзија и наставе у природи

 

– председник Савета родитеља, ППС

 

–          Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

 

–          Чланови Савета, директор, секретар, шеф рачуноводства

 

  • У зависности од потреба и интересовања план ће у току године бити допуњаван додатним садржајима.

 

 

Share This